Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

zamknij-drzwi

"Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?"

— Rozmowy o seksie, Newsweek 27/2013
Reposted fromsubiektywne subiektywne viafidelity fidelity
9336 ca35 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viafidelity fidelity
zamknij-drzwi
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viafidelity fidelity
zamknij-drzwi

"Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?"

— Rozmowy o seksie, Newsweek 27/2013
Reposted fromsubiektywne subiektywne viafidelity fidelity
9336 ca35 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viafidelity fidelity
zamknij-drzwi

"Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?"

— Rozmowy o seksie, Newsweek 27/2013
Reposted fromsubiektywne subiektywne viafidelity fidelity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl